https://about.pinterest.com/sites/about/files/about_reduced.mp4
https://about.pinterest.com/sites/about/files/about_prores.ogv

Giới thiệu Tìm kiếm có hướng dẫn

Hữu ích

Các hướng dẫn mô tả mới giúp định hướng chính xác tìm kiếm của bạn. 

Trực quan

Đôi khi bạn cũng không biết mình đang tìm gì cho đến khi bạn trông thấy nó.

Tiềm năng vô hạn

Tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm và có
thêm một vài khám phá trong quá trình đó.